Roma Restaurant Olaya

2699 Shubah Ibn Al Hajjaj, Al Olaya, Building #10، Riyadh 12241, Saudi Arabia, Riyadh