Chophouse Kenya

Elgon Road, Nairobi, Kenyatta Hospital