NIRI RESTAURANT AND BAR

Mamsha Al Saadiyat - Al Sa'Diyat - Abu Dhabi - United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Saadiyat Island