PATTIS AlKhobar

10th St, Al Khobar Al Shamalia, Saudi Arabia